Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Bankspaarhypotheek met beleggen

Banspaarhypotheek met beleggen

Bij een bankspaarrekening wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg
op een rekening betaald gedurende de looptijd. 
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van
de rekening. 
Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op een rekening waarbij belegd en gespaard wordt.

De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van de te verwachten rendementen van de beleggingen alsmede het rendement van de spaarrekening.
 
Het rendement op de spaarrekening is vaak gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.
Er zijn ook rekening die gekoppeld zijn aan de spaarrente en niet aan de te betalen
hypotheekrente. Deze rekeningen laten we verder buiten beschouwing.
 
Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld na het einde van de rentevaste periode, wordt opnieuw de maandelijkse inleg voor het spaargedeelte berekend en aangepast.
Als de rente wijzigt, heeft dit een dempende invloed op het totale maandelijkse bedrag van rente en premie.  

Als de rente stijgt, daalt de premie die wordt ingelegd op het spaargedeelte
van de rekening.
Als de rente daalt, stijgt de premie die wordt ingelegd op het spaargedeelte
van de rekening.

U  kunt aangeven hoeveel u wilt opbouwen door middel van sparen en hoeveel door middel van beleggen in beleggingsfondsen.
Bij de beleggingen heeft u keuze uit verschillende beleggingsfondsen en u kunt aangegeven of u risicovol of risicomijdend wilt beleggen.
Bij bepaalde beleggingsfondsen worden er soms garantiekapitalen gegeven zodat
de beleggingsrisico’s worden beperkt. 
 
Het is mogelijk te werken met het storten van een koopsom in combinatie met een maandelijkse premie betaling.

Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening onlosmakelijk is verbonden aan
de hypothecaire lening. 
Dat betekend dat als de hypotheek op houd te bestaan het gedeelte sparen niet
meer onder dezelfde voorwaarden kan blijven bestaan.

De rekening valt onder de fiscale vrijstelling, genaamd
“spaarrekening eigen woning”( SEW).

Er zijn weinig aanbieders die deze productvorm aanbieden.
Het product is ideaal als u de mogelijkheid wilt hebben te kunnen switchen tussen
beleggen en sparen met een vergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente.


Voordelen bankspaarhypotheek met beleggen

Bekijk de voordelen van de bankspaarhypotheek met beleggen >
 

Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd zal
er 30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek. 

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente en de inleg op de bankspaarrekening staat vast gedurende
de gekozen rentevaste periode.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte
van de teruggave. Deze schommelingen zijn zeer beperkt als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de teruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Mogelijkheden om te switchen tussen sparen en beleggen

U heeft de keuze om te switchen tussen een vaste spaarrente en een beleggingsfonds.
Zo kunt u inspelen op de rentestand en het sentiment op de markten van beleggen. 

Dit geeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij een situatie waarbij de beleggingsfondsen op
een laag niveau staan volledig te gaan beleggen.
Als de beleggingsfondsen vervolgens weer zijn hersteld van de dalingen kunt u weer switchen
naar het vaste spaarrendement .
Ook zou u kunnen kiezen om bij een hoge rentestand volledig te gaan sparen omdat u tevreden
bent met het rendement van de spaarrente.
 

Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u de bankspaarrekening opnieuw
koppelen aan de hypotheek.
Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.

Als u kiest voor een nieuwe geldverstrekker en u wilt deze hypotheekvorm van sparen en
beleggen daar voortzetten informeer dan of deze hypotheekvorm wordt aangeboden door
de nieuwe geldverstrekker.

Waar u wel mee rekening dient te houden bij het beleggingsgedeelte is dat er vaak belegd
wordt in de beleggingsfondsen die gevoerd worden door de betreffende geldverstrekker. 
Als u de rekening oversluit naar een nieuwe geldverstrekker, zal vaak de bestaande fondsen
verkocht dienen te worden. 
Vervolgens zullen de nieuwe fondsen van de nieuwe geldverstrekker worden aangekocht. 
Als de nieuwe geldverstrekker naar uw inziens geen goede fondsen heeft is het de vraag of
het verstandig is te beleggen bij deze geldverstrekker.
 
Voordelen van het spaargedeelte
 

Bescherming tegen een stijgende rente

Als de rente stijgt, bijvoorbeeld na het aflopen van de rentevaste periode, dan zorgt
het spaargedeelte van de bankspaarrekening voor een demping op het toenemen van de
totale maandelijkse lasten.
De premie wordt namelijk bij een rentestijging verlaagd, waardoor de maandelijkse inleg afneemt.
Wel zal de te betalen rentelast stijgen door de hogere rentestand.


Zekerheid te behalen rendement

Het rendement dat u vergoedt krijgt op het spaargedeelte staat vast zolang de
rente niet wijzigt. U weet precies hoe hoog het kapitaal op einddatum is.
Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld na het einde van de rentevaste periode, dan veranderd
het rendement en wordt opnieuw de maandelijkse inleg voor het spaargedeelte
berekend.
 

Lage kosten

Bij de bankspaarrekening zijn er geen tot nauwelijks extra kosten die drukken op het rendement.
 
Voordelen van het beleggingsgedeelte 


Kans op een hoger rendement

Met beleggen kunnen er mooie rendementen behaald worden.
Deze rendementen kunnen hoger zijn dan de rendementen bij sparen.
Er wordt bij de start uitgegaan van een prognose rendement, vaak op basis van het
historisch rendement van het gekozen beleggingsfonds.
Dit rendement ligt vaak hoger dan de rendementen van sparen waardoor de in te leggen
bedragen voor de vermogensopbouw veelal lager uitkomen dan wanneer er voor sparen wordt gekozen.
 

Veel vrijheid

U heeft een keuze vrijheid inzake in welke fondsen er belegd zal gaan worden.
Daarnaast kunt u ook switchen tussen de beleggingsfondsen.

U zou bijvoorbeeld, als u verwacht dat het aandelenfonds gaat dalen, kunnen switchen van het
aandelenfonds naar bijvoorbeeld een rentefonds zodat u de mogelijke daling van het
aandelenfonds kunt voorkomen. 
Hou er wel rekening mee als u wilt switchen naar een defensiever fonds dat waarschijnlijk uw
maandelijkse inleg omhoog zal gaan. 
U heeft tevens de mogelijkheid om de inleg te verhogen of extra geld te storten.
 

Nadelen bankspaarhypotheek met beleggen

Bekijk de nadelen van de bankspaarhypotheek met beleggen >
 

Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit

U heeft een fiscale vrijstelling voor de waarde van de bankspaarrekening.
U dient u zich wel te houden aan de regels van de belasting
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen worden
doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft. 
Laat u daarom goed adviseren of deze fiscale beperkingen bij u past.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Rendement kan belast worden 

Er zijn situaties waarbij het rendement van de bankspaarrekening kan worden belast.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden voor de
inkomstenbelasting tegen het progressieve tarief.

Voorbeelden:
  • De waarde van de levensverzekering is hoger dan de fiscale vrijstelling 
  • Er wordt binnen 15 jaar gestopt met de premiebetaling
Laat u daarom goed adviseren hoe en wanneer het rendement van de bankspaarrekening
belast kan worden en bepaal of deze fiscale beperkingen bij u past
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Vaak opslag op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product banksparen. 
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1%
tot 0,2% op de hypotheekrente. 
Door de opslag zult u meer rente betalen echter wordt de te betalen inleg bij het spaargedeelte
ook lager omdat het rendement van het spaargedeelte hoger wordt.
 

Gebondenheid aan één instantie

De rekening loopt meestal bij de geldverstrekker waar ook de hypotheek loopt.
Dit komt omdat de geldverstrekker hetzelfde rente percentage vergoedt die u ook aan de
geldverstrekker betaald. 
Andere banken zullen vaak niet deze hoge rente willen vergoeden.
Er zijn ook rekening die gekoppeld zijn aan de spaarrente en niet aan de te betalen hypotheekrente.
Hierbij heeft u dan wel de mogelijkheid te kiezen voor een andere instantie dan waar de hypotheek loopt.

 
Nadelen van het spaargedeelte
 

Bij een lage rentestand is het rendement laag

Uw rendement is gekoppeld aan het percentage hypotheekrente die u betaald. 
Als u een lage hypotheekrente betaald, dient u zich goed af te vragen of u met het rendement
van het spaargedeelte  tevreden bent. 
U zou ervoor kunnen kiezen te starten met volledig beleggen.
Als in de toekomst de spaarrente is gestegen kunt u dan gaan kiezen om weer te gaan sparen.
U kunt natuurlijk ook een andere hypotheekvorm overwegen.

Nadelen van het beleggingsgedeelte 


Geen zekerheid over aflossing gehele hypotheek

De beleggingen geven geen zekerheid hoeveel er aan het einde van de looptijd is opgebouwd.
Als de resultaten van de beleggingen tegenvallen betekend dit dat uw hypotheek niet geheel wordt afgelost. 
Als de resultaten beter zijn dan verwacht dan zal er een groter kapitaal zijn dan de hoogte van de hypotheek. 
Als u zekerheid, nu en in de toekomst  belangrijk vind, overweeg dan ook goed of u wilt beleggen,
en zo ja welke risico’s u wilt en kan lopen
 

Beleggingsrisico

Met beleggen is het risico aanwezig dat het werkelijke resultaat afwijkt van het te verwachten rendement.
U dient zich bewust te zijn wat de consequenties voor u zullen zijn als het te behalen rendement
niet zal worden behaald.         
                       

Vaak alleen beleggen in de “eigen fondsen”

Bij de meeste bankspaarrekening met de keuze om ook te beleggen heeft u alleen de keuze om te
beleggen in de eigen fondsen van de bank. 
Dit is een nadeel omdat uw keuze beperkt wordt en er niet gekozen kan worden voor de beste
beleggingsfondsen die in de markt worden aangeboden.
 

Rekenvoorbeeld bankspaarrekening met beleggen    

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een bankspaarhypotheek met mogelijkheid te beleggen van € 200.000
genomen met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000  aan hypotheekrente betaald.

Gekozen wordt 50% te sparen en 50% te beleggen.
 
Er wordt uitgegaan dat het beleggingsfonds een rendement van 8% behaald op basis
van het historisch rendement. De kosten van het fonds bestaan uit jaarlijkse beheerskosten
1,25% en aan- en verkoopkosten 0,5%.
Door deze kosten komt het netto rendement lager uit dan het  bruto rendement van 8%.
 
Het rendement van de banspaarrekening is gelijk aan de te betalen hypotheekrente, namelijk 6%.
 
De maandelijkse inleg op de bankspaarrekening wordt vastgesteld op € 190 per maand.
Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten
die € 100.000 uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.
 
Overzicht bij de start:
Rente                                                             € 1.000
Inleg bankspaarrekening                               €    190
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       € 1.205
Belastingteruggave                                       €    389
                                                                 ___________-
Netto last                                                       €    816

Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast.
Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente en € 15 voor de overlijdensrisicoverzekering betaald. 
Het rendement van de banspaarrekening wijzigt ivm de lagere hypotheekrente, namelijk
van 6% naar 5%. De maandelijkse inleg op de bankspaarrekening wordt vastgesteld op € 233 per maand.
De belastingteruggave bedraagt € 319 .
 
Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                              €    833
Inleg bankspaarrekening                                €    233
Premie overlijdensrisicoverzekering               €      15
                                                                    __________+
Bruto last                                                        €  1.081
Belastingteruggave                                        €     319
                                                                     __________-
 Netto last                                                       €     762
 
 
Na 30 jaar wordt de hypotheek ingelost met de waarde van de bankspaarrekening.
De hoogte van het spaargedeelte is € 100.000, 50% hypotheekschuld.
Of er een hypotheekschuld overblijft na de looptijd hangt af van de rendementen van de beleggingen.

Als de beleggingen een rendement van 8% behalen is de gehele hypotheekschuld weg.
Bij een rendement van 4% is het opgebouwde kapitaal € 150.000 zodat de hypotheekschuld
€ 50.000 zal zijn.
Bij een rendement van 10% is het opgebouwde kapitaal € 250.000 zodat de gehele hypotheekschuld
weg is en er € 50.000 extra aan vermogen zal zijn.
 
Tabel Banksparen met beleggen
Jaar
Hypotheekschuld
Uitgave rente
Uitgave opbouw vermogen
Uitgave verzekering
Bruto last
Belasting teruggave
Netto last
1
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
2
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
3
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
4
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
5
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
6
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
7
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
8
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
9
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
10
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
11
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
12
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
13
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
14
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
15
€ 200.000
€ 1.000
€   190
€    15
€ 1.205
€   389
€   816
16
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
17
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
18
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
19
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
20
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
21
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
22
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
23
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
24
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
25
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
26
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
27
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
28
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
29
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
30
€ 200.000
€   833
€   233
€    15
€ 1.081
€   319
€   762
 
 
 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.