Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Levenhypotheek met sparen en beleggen

Levenhypotheek met sparen en beleggen

Bij een levenhypotheek wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg in een
levensverzekering betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde
van de levensverzekering.
 
Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in een
levensverzekering waarbij belegd en gespaard wordt.
De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van de te verwachten rendementen van de beleggingen en de spaarrente alsmede de kosten van de verzekering.
 
De rente die u vergoed krijgt op het spaargedeelte is vaak gelijk aan de
hypotheekrente die u betaalt. 
Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld na het einde van de rentevaste periode, wordt
opnieuw de maandelijkse inleg in de levensverzekering berekend.
Als de rente wijzigt, heeft dit een dempende invloed op het totale maandelijkse
bedrag van rente en premie. 
 
Als de rente stijgt, daalt de premie die wordt ingelegd op de spaarverzekering,
Als de rente daalt, stijgt de premie die wordt ingelegd op de spaarverzekering.
 
Per geldverstrekker hangt het af of bij een gewijzigde rente u verplicht bent de inleg
in de levensverzekering aan te passen.
Als de rente daalt is het wel te adviseren de inleg te verhogen omdat anders het doelkapitaal van het spaargedeelte niet behaald zal worden.
 
De kosten van de verzekering bestaan uit provisies, administratiekosten, aan- en verkoopkosten, kosten beleggingsfonds en kosten van een overlijdensrisicodekking.
De hoogte van het bedrag bij overlijden dat verzekerd wordt kan variëren van een percentage van de aanwezige waarde van de verzekering, bijvoorbeeld 90%, tot een vast bedrag waarvoor gekozen is.

U  kunt aangeven hoeveel u wilt opbouwen door middel van sparen en hoeveel door middel van beleggen.
Bij de beleggingen heeft u keuze uit verschillende beleggingsfondsen en u kunt aangegeven of u risicovol of risicomijdend wilt beleggen.
Bij bepaalde beleggingsfondsen worden er soms nog garantiekapitalen gegeven zodat de beleggingsrisico’s worden beperkt. 
 
Het is ook mogelijk te werken met het storten van een koopsom bij aanvang in plaats van een maandelijkse betaling.
Als er wordt gekozen voor de fiscale vrijstelling dan dient er naast de koopsom ook sprake te zijn van een maandelijkse premie betaling. 
 
Bij deze verzekering heeft u de keuze om wel of niet onder de fiscale vrijstelling te vallen, genaamd “kapitaal verzekering eigen woning” (KEW). 
 

Voordelen levenhypotheek met sparen en beleggen    

Bekijk de voordelen van de levenhypotheek met sparen en beleggen >


Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd zal
er 30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
De hoogte van de inleg voor de levensverzekering staat ook vast.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte
van de teruggave. 
Deze schommelingen zijn zeer beperkt  als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de teruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Keuze om het vermogen in de verzekering fiscaal vrijgesteld te hebben

U heeft de keuze om het op te bouwen kapitaal in de levensverzekering vrij te stellen van de inkomstenbelasting in box 3. 
Hierdoor zal de waarde van de verzekering tot een bepaalde waarde worden vrijgesteld. 
Het vermogen dat wordt opgebouwd op de rekening is tot maximaal een bedrag van
€ 151.000 per persoon in 2011 vrijgesteld voor de inkomstenbelasting.
 
Er zijn wel regels waaraan u zich dient te houden om voor de fiscale vrijstelling in
aanmerking te komen. Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Mogelijkheden om te switchen tussen sparen en beleggen

U heeft de keuze om te switchen tussen een vaste spaarrente en een beleggingsfonds.
Zo kunt u inspelen op de rentestand en het sentiment op de markten van beleggen. 

Dit geeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij een situatie waarbij de beleggingsfondsen op
een laag niveau staan volledig te gaan beleggen.
Als de beleggingsfondsen vervolgens weer zijn hersteld van de dalingen kunt u weer switchen
naar het vaste spaarrendement .
Ook zou u kunnen kiezen om bij een hoge rentestand volledig te gaan sparen omdat u tevreden
bent met het rendement van de spaarrente.
 

Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u de levensverzekering opnieuw koppelen
aan de hypotheek. Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.

Als u kiest voor een nieuwe geldverstrekker en u wilt deze hypotheekvorm van sparen en beleggen
daar voortzetten informeer dan of deze hypotheekvorm wordt aangeboden door de nieuwe geldverstrekker.

Waar u wel mee rekening dient te houden bij het beleggingsgedeelte is dat er vaak belegd wordt in de
beleggingsfondsen die gevoerd worden door de betreffende geldverstrekker.
Als u de levensverzekering oversluit naar een nieuwe geldverstrekker, zal vaak de bestaande fondsen
verkocht dienen te worden. 
Vervolgens zullen de nieuwe fondsen van de nieuwe geldverstrekker worden aangekocht.
Als de nieuwe geldverstrekker naar uw inziens geen goede fondsen heeft is het de vraag of het
verstandig is te beleggen bij deze geldverstrekker.
 
Voordelen van het spaargedeelte


Bescherming tegen een stijgende rente

Als de rente stijgt, bijvoorbeeld na het aflopen van de rentevaste periode, dan zorgt
het spaargedeelte van de levensverzekering voor een demping op het toenemen van de
totale maandelijkse lasten.
De premie wordt namelijk bij een rentestijging verlaagd, waardoor de maandelijkse inleg afneemt.
Wel zal de te betalen rentelast stijgen door de hogere rentestand.


Zekerheid te behalen rendement

Het rendement dat u vergoedt krijgt op het spaargedeelte staat vast zolang de
hypotheekrente niet wijzigt.
U weet precies hoe hoog het kapitaal op einddatum is.
Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld na het einde van de rentevaste periode,dan veranderd
het rendement en wordt opnieuw de maandelijkse inleg voor het spaargedeelte van
de levensverzekering berekend.

Voordelen van het beleggingsgedeelte 


Kans op een hoger rendement

Met beleggen kunnen er mooie rendementen behaald worden.
Deze rendementen kunnen hoger zijn dan de rendementen bij sparen.
Er wordt bij de start uitgegaan van een prognose rendement, vaak op basis van het
historisch rendement van het gekozen beleggingsfonds.
Dit rendement ligt vaak hoger dan de rendementen van sparen waardoor de in te leggen
bedragen voor de vermogensopbouw veelal lager uitkomen dan wanneer er voor sparen wordt gekozen.
 

Veel vrijheid

U heeft een keuze vrijheid inzake in welke fondsen er belegd zal gaan worden.
Daarnaast kunt u ook switchen tussen de beleggingsfondsen.

U zou bijvoorbeeld, als u verwacht dat het aandelenfonds gaat dalen, kunnen switchen van het
aandelenfonds naar bijvoorbeeld een rentefonds zodat u de mogelijke daling van het aandelenfonds
kunt voorkomen.
Hou er wel rekening mee als u wilt switchen naar een defensiever fonds dat waarschijnlijk uw
maandelijkse inleg omhoog zal gaan.
U heeft tevens de mogelijkheid om de inleg te verhogen of extra geld te storten.
 

Nadelen levenhypotheek met sparen en beleggen

Bekijk de nadelen van de levenhypotheek met sparen en beleggen >
 

Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

U heeft een fiscale vrijstelling voor de waarde van de levensverzekering.
U dient u zich wel te houden aan de regels van de belasting
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen worden
doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft. 
Laat u daarom goed adviseren of deze fiscale beperkingen bij u past.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Rendement kan belast worden  (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

Er zijn situaties waarbij het rendement van de levensverzekering kan worden belast.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden voor de
inkomstenbelasting tegen het progressieve tarief.

Voorbeelden:
  • De waarde van de levensverzekering is hoger dan de fiscale vrijstelling 
  • Er wordt binnen 15 jaar gestopt met de premiebetaling
Laat u daarom goed adviseren hoe en wanneer het rendement van de levensverzekering
belast kan worden en bepaal of deze fiscale beperkingen bij u past
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Kostenstructuur van de verzekering vaak erg hoog

De levensverzekering dient u goed te controleren op de kosten die aanwezig zijn.
Met name levensverzekeringen waarin belegd kan worden kunnen een hoge kostenstructuur hebben.
Bedenk u goed dat, hoe lager de kosten zijn hoe meer u kunt profiteren van de rendementen
 
die behaald worden met de beleggingen en het rendement van de te ontvangen spaarrente.

Zie voor meer informatie over hoge kosten in de verzekering, Woekerpolis.
 

Gebondenheid aan één instantie

De levensverzekering loopt bij de verzekeraar waar de geldverstrekker mee verbonden is.
Omdat voor het spaargedeelte dezelfde rente wordt vergoed als er betaald wordt aan de
geldverstrekker zal het niet mogelijk zijn de levensverzekering bij een andere instantie onder te brengen tegen dezelfe rentevergoedingen.
 

Vaak opslag op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product levensverzekering. 
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1%
tot 0,2% op de hypotheekrente.
Door de opslag zult u meer rente betalen echter wordt de te betalen inleg bij de levensverzekering
ook lager omdat het rendement van het spaargedeelte hoger wordt.
Vergelijk daarom goed de aanbieders zowel qua rente alsmede de premie voor de levensverzekering!

Nadelen van het spaargedeelte
 

Bij een lage rentestand is het rendement laag

Uw rendement is gekoppeld aan het percentage hypotheekrente die u betaald. 
Het netto rendement komt lager uit dan de hypotheekrente vanwege het aanwezig zijn
van kosten in de levensverzekering.
Als u een lage hypotheekrente betaald, dient u zich goed af te vragen of u met het rendement
van het spaargedeelte  tevreden bent. U zou ervoor kunnen kiezen te starten met volledig beleggen.
Als in de toekomst de spaarrente is gestegen kunt u dan gaan kiezen om weer te gaan sparen.
U kunt natuurlijk ook een andere hypotheekvorm overwegen.

Nadelen van het beleggingsgedeelte 


Geen zekerheid over aflossing gehele hypotheek

De beleggingen geven geen zekerheid hoeveel er aan het einde van de looptijd is opgebouwd.
Als de resultaten van de beleggingen tegenvallen betekend dit dat uw hypotheek niet geheel wordt afgelost. 
Als de resultaten beter zijn dan verwacht dan zal er een groter kapitaal zijn dan de hoogte van de hypotheek. 
Als u zekerheid, nu en in de toekomst  belangrijk vind, overweeg dan ook goed of u wilt beleggen,
en zo ja welke risico’s u wilt en kan lopen.
 

Beleggingsrisico

Met beleggen is het risico aanwezig dat het werkelijke resultaat afwijkt van het te verwachten rendement.
U dient zich bewust te zijn wat de consequenties voor u zullen zijn als het te behalen rendement
niet zal worden behaald.         
                       

Vaak alleen beleggen in de “eigen fondsen”

Bij de meeste verzekeringen heeft u alleen de keuze om te beleggen in de eigen fondsen van de verzekeraar. 
Dit is een nadeel omdat uw keuze beperkt wordt en er niet gekozen kan worden voor de beste beleggingsfondsen die in de markt worden aangeboden.

Rekenvoorbeeld levenhypotheek met sparen en beleggen     

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een levenhypotheek met inleg in beleggingsfondsen en hypotheekrentefonds 
van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000  aan hypotheekrente betaald.

Gekozen wordt 50% te sparen en 50% te beleggen.
 
Uitgangspunt is dat het beleggingsfonds in de levensverzekeringen een rendement van 8%
behaald op basis van het historisch rendement.
De vergoeding voor het spaargedeelte is gelijk aan de te betalen hypotheekrente, namelijk 6%. 

Gemiddeld is het te verwachten rendement 7%.
Het netto rendement komt lager uit door de kosten van de verzekering.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensdekking genomen in de verzekering
die € 100.000 uitkeert bij overlijden.
De maandelijkse inleg in de levensverzekering bedraagt in dit voorbeeld € 214 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.
 
Overzicht bij de start:
Rente                                                 € 1.000
Inleg levensverzekering                     €    214
                                                        __________+
Bruto last                                            € 1.214
Belastingteruggave                            €    389
                                                        __________-
Netto last                                            €   825

Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor
opnieuw 15 jaar rentevast. Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente betaald.

De vergoeding voor het spaargedeelte wijzigt ivm de lagere hypotheekrente, namelijk van 6% naar 5%.
De geldverstrekker adviseert u de premie te verhogen naar € 230 per maand omdat u anders niet uw
doelkapitaal zult behalen. Er wordt gekozen het advies op te volgen.
 
De belastingteruggave bedraagt € 319.

Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                  €    833
Inleg levensverzekering                      €    230
                                                        __________+
Bruto last                                            €  1.066
Belastingteruggave                            €     319
                                                        __________-
Netto last                                            €     747


Na 30 jaar wordt de hypotheek afgelost met de waarde van de levensverzekering.
De hoogte van het spaargedeelte is € 100.000, 50% hypotheekschuld.
 
Of er een hypotheekschuld overblijft na de looptijd hangt af van de rendementen van de beleggingen.
Als het rendement van de beleggingen 8% behaald dan is de gehele hypotheekschuld weg.
Bij een rendement van 4% is het opgebouwde kapitaal € 140.000 zodat de hypotheekschuld
€ 60.000 zal zijn.
Bij een rendement van 10% is het opgebouwde kapitaal € 240.000 zodat de gehele hypotheekschuld
weg is en er € 40.000 extra aan vermogen zal zijn.
 
Tabel Levenhypotheek met sparen en beleggen
Jaar
Hypotheekschuld
Uitgave rente
Uitgave levensverzekering
Bruto last
Belasting teruggave
Netto last
1
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
2
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
3
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
4
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
5
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
6
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
7
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
8
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
9
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
10
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
11
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
12
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
13
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
14
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
15
€ 200.000
€ 1.000
€   214
€ 1.214
€   389
€   821
16
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
17
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
18
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
19
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
20
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
21
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
22
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
23
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
24
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
25
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
26
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
27
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
28
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
29
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
30
€ 200.000
€   833
€   230
€ 1.066
€   319
€   747
 
 
 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.