Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Levenhypotheek met beleggen

Levenhypotheek met beleggen

Bij een levenhypotheek wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg in
een levensverzekering betaald gedurende de looptijd. 
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde
van de levensverzekering.
 
Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in een
levensverzekering waarbij belegd  wordt.
De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van de te verwachten rendementen van de beleggingen alsmede de kosten van de verzekering.
 
De kosten van de verzekering bestaan uit provisies, administratiekosten, aan-
en verkoopkosten, kosten beleggingsfonds en kosten van een overlijdensrisicodekking.
De hoogte van het bedrag bij overlijden dat verzekerd wordt kan variëren van een
percentage van de aanwezige waarde van de verzekering, bijvoorbeeld 90%,
tot een vast bedrag waarvoor gekozen is.

Bij de beleggingen heeft u keuze uit verschillende beleggingsfondsen en u kunt
aangegeven of u risicovol of risicomijdend wilt beleggen.
Bij bepaalde beleggingsfondsen worden er soms nog garantiekapitalen gegeven zodat
de beleggingsrisico’s worden beperkt. 

Het is mogelijk te werken met het storten van een koopsom bij aanvang ipv een maandelijkse betaling.
Als er wordt gekozen voor de fiscale vrijstelling dan dient er naast de koopsom ook sprake te zijn van een maandelijkse premie betaling.

Bij deze verzekering heeft u de keuze om wel of niet onder de fiscale vrijstelling te vallen, genaamd “kapitaal verzekering eigen woning” (KEW).
 

Voordelen levenhypotheek met beleggen

Bekijk de voordelen van de levenhypotheek met beleggen >


Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd zal
er 30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
De hoogte van de inleg voor de levensverzekering staat ook vast.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte
van de teruggave.
Deze schommelingen zijn zeer beperkt  als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de teruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Keuze om het vermogen in de verzekering fiscaal vrijgesteld te hebben

U heeft de keuze om het op te bouwen kapitaal in de levensverzekering vrij te stellen
van de Inkomstenbelasting in box 3. 
Hierdoor zal de waarde van de verzekering tot een bepaalde waarde worden vrijgesteld. 
Het vermogen dat wordt opgebouwd op de rekening is tot maximaal een bedrag van
€ 151.000 per persoon in 2011  vrijgesteld voor de inkomstenbelasting.

Er zijn wel regels waaraan u zich dient te houden om voor de fiscale vrijstelling in
aanmerking te komen. Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u de levensverzekering opnieuw koppelen
aan de hypotheek. Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.

Als u kiest voor een nieuwe geldverstrekker en u wilt deze hypotheekvorm daar voortzetten
informeer dan of deze hypotheekvorm wordt aangeboden door de nieuwe geldverstrekker.

Waar u wel mee rekening dient te houden is dat er vaak belegd wordt in de beleggingsfondsen
die gevoerd worden door de betreffende geldverstrekker. 
Als u de levensverzekering oversluit naar een nieuwe geldverstrekker, zal vaak de bestaande
fondsen verkocht dienen te worden. 
Vervolgens zullen de nieuwe fondsen van de nieuwe geldverstrekker worden aangekocht.
Als de nieuwe geldverstrekker naar uw inzien geen goede fondsen heeft is het de vraag of het
verstandig is te beleggen bij deze geldverstrekker.


Kans op een hoger rendement

Met beleggen kunnen er mooie rendementen behaald worden.
Deze rendementen kunnen hoger zijn dan de rendementen bij sparen.
Er wordt bij de start uitgegaan van een prognose rendement, vaak op basis van het historisch
rendement van het gekozen beleggingsfonds.
Dit rendement ligt vaak hoger dan de rendementen van sparen waardoor de in te leggen bedragen
voor de vermogensopbouw veelal lager uitkomen dan wanneer er voor sparen wordt gekozen.


Veel vrijheid

U heeft een keuze vrijheid inzake in welke fondsen er belegd zal gaan worden.
Daarnaast kunt u ook switchen tussen de beleggingsfondsen.

U zou bijvoorbeeld, als u verwacht dat het aandelenfonds gaat dalen, kunnen switchen van het
aandelenfonds naar bijvoorbeeld een rentefonds zodat u de mogelijke daling van het
aandelenfonds kunt voorkomen.
Hou er wel rekening mee als u wilt switchen naar een defensiever fonds dat waarschijnlijk uw
maandelijkse inleg omhoog zal gaan.
U heeft tevens de mogelijkheid om de inleg te verhogen of extra geld te storten.


Nadelen levenhypotheek met beleggen

Bekijk de nadelen van de levenhypotheek met beleggen >


Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit  (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

U heeft een fiscale vrijstelling voor de waarde van de spaarverzekering.
U dient zich echter wel te houden aan de regels van de belasting.
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen
worden doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft.  

Laat u daarom goed adviseren of deze fiscale beperkingen bij u past.
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Rendement kan belast worden  (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

Er zijn situaties waarbij het rendement van de levensverzekering kan worden belast.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden voor de
inkomstenbelasting tegen het progressieve tarief.

Voorbeelden:
  • De waarde van de levensverzekering is hoger dan de fiscale vrijstelling 
  • Er wordt binnen 15 jaar gestopt met de premiebetaling
Laat u daarom goed adviseren hoe en wanneer het rendement van de levensverzekering
belast kan worden en bepaal of deze fiscale beperkingen bij u past
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Kostenstructuur van de verzekering vaak erg hoog

De levensverzekering dient u goed te controleren op de kosten die aanwezig zijn.
Met name levensverzekeringen waarin belegd kan worden kunnen een hoge kostenstructuur hebben.
Bedenk u goed dat, hoe lager de kosten zijn hoe meer u kunt profiteren van de rendementen
die behaald worden met de beleggingen en het rendement van de te ontvangen spaarrente.

Zie voor meer informatie over hoge kosten in de verzekering, Woekerpolis.
 

Geen zekerheid over aflossing gehele hypotheek

De beleggingen geven geen zekerheid hoeveel er aan het einde van de looptijd is opgebouwd.
Als de resultaten van de beleggingen tegenvallen betekend dit dat uw hypotheek niet geheel wordt afgelost. 
Als de resultaten beter zijn dan verwacht dan zal er een groter kapitaal zijn dan de hoogte van de hypotheek. 
Als u zekerheid, nu en in de toekomst  belangrijk vind, overweeg dan ook goed of u wilt beleggen,
en zo ja welke risico’s u wilt en kan lopen.
 

Beleggingsrisico

Met beleggen is het risico aanwezig dat het werkelijke resultaat afwijkt van het te verwachten rendement.
U dient zich bewust te zijn wat de consequenties voor u zullen zijn als het te behalen rendement niet
zal worden behaald.         
                       

Vaak alleen beleggen in de “eigen fondsen”

Bij de meeste verzekeringen heeft u alleen de keuze om te beleggen in de eigen fondsen van de verzekeraar. 
Dit is een nadeel omdat uw keuze beperkt wordt en er niet gekozen kan worden voor de beste
beleggingsfondsen die in de markt worden aangeboden.
 

Vaak opslag op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product levensverzekering. 
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1%
tot 0,2% op de hypotheekrente. Vergelijk daarom goed de aanbieders!
 

Rekenvoorbeeld levenhypotheek met beleggen               

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een levenhypotheek met inleg in beleggingsfondsen van € 200.000 verstrekt met een looptijd
van 30 jaar. De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000  aan hypotheekrente betaald.

Uitgangspunt is dat het beleggingsfonds in de levensverzekeringen een rendement van 8%
behaald op basis van het historisch rendement.
Het netto rendement komt lager uit door de kosten van de verzekering.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensdekking genomen in de verzekering die
€ 100.000 uitkeert bij overlijden.
De maandelijkse inleg in de levensverzekering bedraagt in dit voorbeeld € 200 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.
 
Overzicht bij de start:
Rente                                                 € 1.000
Inleg levensverzekering                     €    200
                                                        __________+
Bruto last                                           € 1.200
Belastingteruggave                           €    389
                                                        __________-
Netto last                                           €    811

Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast.
Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente , € 200 voor de inleg in de levensverzekering.
De belastingteruggave bedraagt € 319.

Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                 €    833
Inleg levensverzekering                     €    200
                                                        __________+
Bruto last                                           € 1.033
Belastingteruggave                           €    319
                                                        __________-
Netto last                                           €    714

Na 30 jaar wordt de hypotheek ingelost met de waarde van de levensverzekering.
Als het rendement van 8% wordt behaald is de gehele hypotheekschuld weg.
Bij een rendement van 4% is het opgebouwde kapitaal € 100.000 zodat de hypotheekschuld
€ 100.000 zal zijn.
Bij een rendement van 10% is het opgebouwde kapitaal € 275.000 zodat de gehele hypotheekschuld 
weg is en er € 75.000 extra aan vermogen zal zijn. 
 
Tabel Levenhypotheek met beleggen
Jaar
Hypotheekschuld
Uitgave rente
Uitgave levensverzekering
Bruto last
Belasting teruggave
Netto last
1
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
2
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
3
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
4
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
5
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
6
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
7
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
8
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
9
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
10
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
11
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
12
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
13
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
14
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
15
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€ 1.200
€   389
€   811
16
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
17
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
18
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
19
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
20
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
21
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
22
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
23
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
24
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
25
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
26
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
27
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
28
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
29
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
30
€ 200.000
€   833
€   200
€ 1.033
€   319
€   714
 
 
 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.