Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Inkomstenbelasting » Belastingvrijstelling opbouw vermogen » Kapitaalverzekering eigen woning

Kapitaalverzekering eigen woning  

De kapitaalverzekering die u heeft moet voldoen aan de voorwaarden voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW).  

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan heeft u een fiscale vrijstelling voor
de waarde van de kapitaalsverzekering eigen woning.
Als u niet aan de voorwaarden heeft voldaan dan wordt de verzekering
belast conform de saldomethode.

Fiscale vrijstelling

De waarde van de kapitaalverzekering eigen woning is vrijgesteld voor de inkomstenbelasting in box 3. Als aan de voorwaarden is voldaan en de verzekering komt tot uitkering dan zijn de fiscale vrijstelling als volgt: Lees verder > 


Uitkering bij leven

  • € 157 000 bij een minimale duur van premiebetaling van 20 jaar aaneengesloten, binnen de bandbreedte 1:10, per belastingplichtige
  • € 35.700 bij een minimale duur van premiebetaling van 15 jaar aaneengesloten, binnen de bandbreedte 1:10, per belastingplichtige
De vrijstellingsbedragen zijn niet cumulatief.
De 20- jaar vrijstelling wordt verminderd met het bedrag dat bij de 15- jaar vrijstelling
is verbruikt. Tevens worden de vrijstellingen verminderd met eerdere uitkeringen van een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigenwoning.
Ook eerdere uitkeringen van vrijgestelde kapitaalverzekeringen uit de periode
01-01-1992 tot 01-01-2001 verminderen de vrijstellingen.

De genoemde vrijstellingsbedragen gelden per persoon.
Als gehuwden, geregistreerd partners of ongehuwd samenwonende beiden begunstigde van de kapitaalverzekering zijn, mag de vrijstelling tweemaal
worden gebruikt.


Uitkering bij overlijden

  • € 157 000 per belastingplichtige, er is geen minimale premieduur
Bij een uitkering wegens overlijden van de fiscale partner wordt de vrijstelling verhoogd met maximaal de vrijstelling van de overleden partner. 
Als de begunstigde geen partner is van de overledene geldt voor de begunstigde de vrijstelling van de overledene.
 

Belangrijke voorwaarden

Om voor de fiscale vrijstelling in aanmerking te komen dient voldaan te worden
aan de gestelde voorwaarden.
Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden: Lees verder >
 
  • Op de polis staat dat de uitkering van de verzekering dient ter aflossing van de eigenwoningschuld
  • Er wordt ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de verzekerde, jaarlijks premies ter zake van de verzekering betaald waarbij de hoogste premie in een jaar niet meer mag bedragen dan het tienvoud van de laagste premie
  • De maximale looptijd van de verzekering is 30 jaar*
  • De verzekering geeft recht op een eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of overlijden
  • De verzekering is gesloten bij een erkende verzekeraar
* Bij een fiscale voortzetting dient de ingangsdatum van oorspronkelijke verzekering aangehouden te worden voor de berekening van de periode van 30 jaar.

Wordt er één van deze voorwaarden overschreden, dan wordt de verzekering geacht tot uitkering te zijn gekomen. Dit heeft als gevolg dat het rentebestanddeel conform de saldomethode wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting en dat de verzekering in box 3 van de inkomstenbelasting gaat vallen.
 

Saldomethode bij kapitaalverzekering 

Als de verzekering niet aan de voorwaarden heeft voldaan wordt het rendement van de kapitaalsverzekering belast. Lees verder >


Hiervoor wordt de volgende formule gehanteerd:
  
           U-V                                                                               
R =   _______    x S                                                   
             U                                                                  
R= Belastbaar deel van het behaalde rendement
U= Uitkering
V= Vrijstelling
S= Uitkering – betaalde premiesBekijk rekenvoorbeeld >

De heer Vriendelijk heeft een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) afgesloten in 2010. Hij heeft de verzekering na 10 jaar afgekocht en heeft hierdoor niet voldaan aan de in de voorwaarden genoemde termijn van minimaal 15 jaar premiebetaling.
De waarde van de verzekering is in 2020 bij afkoop € 15.000.
Totaal is er aan premies € 12.500 betaald.
           
           € 15.000 - € 0
   R=   ______________x € 2.500
            € 15.000


In dit voorbeeld zal er € 2.500 opgegeven dienen te worden als belastbare uitkering uit een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW).
Hierover zal vervolgens in box 1 inkomstenbelasting betaald worden tegen een minimaal tarief van 33% en een maximum tarief van 52%.

 

 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.