Hypotheek informatie » Woekerpolis » Kosten van de verzekering

Kosten van de verzekering

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek berekende, dat de gemiddelde kosten van de verzekering 40% zijn. Bij der mate hoge kosten is het niet reëel, dat u nog winst kan maken met de beleggingen. Hierbij komen ook nog de slechte beursjaren van de afgelopen 10 jaar, waardoor het onmogelijk zal worden om het doelkapitaal van de levensverzekering te bereiken. Hierdoor krijgt u te maken met een restant schuld op de hypotheek.

Afhankelijk van uw financiële situatie kan het hebben van een restant schuld op de hypotheek leiden tot vervelende situaties, zoals het moeten verkopen van de woning.
 
De kosten van de verzekering bestaan uit:

Eerste kosten

Onder de eerste kosten, ook wel de afsluitkosten genoemd, van een verzekering vallen alle kosten, die de verzekeraar berekent voor het afsluiten van de verzekering. 
Het gaat om de afsluitprovisie voor de tussenpersoon, die de verzekering heeft geadviseerd en afgesloten, de kosten voor het verkoopapparaat van de verzekeraar en de kosten van de buitendienst en binnendienst van de verzekeraar die zijn gemaakt om de verzekering af te sluiten. Lees verder >

De eerste kosten worden vaak tijdens de eerste 5 jaar van de looptijd in rekening gebracht. De eerste kosten worden per verzekeraar op verschillende manieren doorberekend in de verzekering.

Er zijn zelfs verzekeraars, die de eerste kosten als schuld in de verzekering boeken.
U betaalt dan naast deze kosten, ook nog eens een rentevergoeding aan de verzekeraar. Als u de verzekering beëindigt, binnen de termijn, dat de eerste kosten nog niet verrekend zijn, dan worden de eerste kosten, die u nog niet hebt betaald in één keer in rekening gebracht
.

Doorlopende kosten

Doorlopende kosten zijn de kosten voor de administratie, het verstrekken van informatie tijdens de looptijd en het incasseren van de premies. Lees verder >

Naast deze doorlopende kosten zijn er ook doorlopende kosten voor de tussenpersoon, die de verzekering heeft geadviseerd en afgesloten.
Deze ontvangt een provisie, die één % is van de door u betaalde premie.
In de regel is dit op 2% van de premie, maar dit kan per verzekeraar ook meer of minder zijn.

Doorlopende kosten worden gedurende de hele looptijd van de verzekering in rekening gebracht. De doorlopende kosten worden ingehouden op de premie, die u betaalt voor de verzekering.
 

Kosten beleggingen 

Als u belegt in een beleggingsverzekering hebt u te maken met beleggingskosten. 
Deze kosten zijn vaak nog ondoorzichtiger, dan de kosten van de verzekering zelf. Lees verder > 

Voor het aan- en verkopen, van de beleggingsfondsen, waarin u belegt, wordt er zo’n 0,5% in rekening gebracht van de waarde van de transactie.

Daarnaast worden er beheerskosten in rekening gebracht voor het beheren van het beleggingsfonds.
Deze kosten kunnen per beleggingsfonds variëren van 0,5% tot 2% over de gehele fondswaarde. Deze kosten worden zowel bij eigen fondsen als bij fondsen van derden gerekend. De fondsbeheerder berekent de kosten als een percentage van de fondswaarde. Dit percentage wordt Total Expense Ratio (TER) genoemd.

De TER-kosten zijn bijvoorbeeld provisies en de kosten voor het beheer van het fonds.
Maar ook bedrijfskosten en rentelasten zijn TER-kosten.
Hoeveel de TER-kosten bedragen, is afhankelijk van het fonds, waarin u heeft belegd.

U hebt de mogelijkheid om meestal eenmaal per jaar gratis te switchen.
Als u meerdere malen per jaar switcht, worden er kosten in rekening gebracht.
 

Premies voor verzekeringsdekkingen

Een beleggingsverzekering keert bij overlijden standaard 90% tot 110% van de opgebouwde waarde van de verzekering uit. U hebt ook de mogelijkheid, om een vast bedrag bij overlijden te verzekeren. Lees verder >

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering wordt jaarlijks bepaald aan de hand van uw leeftijd en het bedrag, dat verzekerd wordt.
 

Verzekerd bedrag

U hebt bij de start van de verzekering aangegeven welke dekking u bij overlijden wilt.
Het te verzekeren bedrag is het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de huidige waarde van de verzekering.
In de loop der jaren zou u dus een steeds kleiner deel dienen te verzekeren, omdat de opgebouwde waarde ieder jaar zou moeten toenemen (dit is geen zekerheid) door de premie die wordt ingelegd, als mede het rendement van de beleggingen.

Voorbeeld:
U verzekert een bedrag bij overlijden van € 75.000.
De maandelijkse premie voor de dekking bij overlijden is € 10 per maand.
Het eerste jaar zal de premie berekend worden, met als te verzekeren
bedrag € 75.000. Na het 10 jaar is de waarde van de verzekering € 20.000.
Er zal dus nog een bedrag verzekerd dienen te worden van € 55.000
(€ 75.000 – waarde in de polis van € 20.000).
De premie wordt vastgesteld op € 9,50 per maand.


Leeftijd

Hoe ouder u wordt, hoe meer premie u betaalt voor de overlijdensrisicoverzekering.
De woekerpolissen hebben het probleem, dat deze de laatste 10 jaar slechte resultaten hebben behaald met de beleggingen alsmede hoge kosten hebben.
Hierdoor werd er onvoldoende vermogen opgebouwd in de verzekering.
Er moest hierdoor een groter bedrag verzekerd worden bij overlijden, dan waar men van was uitgegaan bij het afsluiten van de verzekering.
Hierdoor stegen de premies van de overlijdensrisicoverzekering.
Door de hogere premie bleef er minder geld over om te beleggen.
Dit wordt het inteereffect genoemd.

De afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen flink gedaald bij de verzekeraars.
De premies voor deze overlijdensrisicoverzekeringen, die onderdeel uitmaken van een woekerpolis, zijn echter door de verzekeraars niet aangepast.
U betaalt dus teveel aan premies voor de overlijdensrisicoverzekering.
De verzekeraars van de woekerpolissen willen echter de verzekeringen bijna nooit aanpassen.

Naast de verzekering bij overlijden kunt u de beleggingsverzekering ook uitbreiden met een dekking bij arbeidsongeschiktheid.
Op uw polis kunt u lezen of deze dekking voor u van toepassing is.
Of u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft of wellicht moet aanpassen, hangt af van uw persoonlijke situatie en of er elders betere alternatieven zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 

Garantiekosten

Een aantal verzekeraars hanteert een gegarandeerde minimumuitkering op de beleggingsverzekering, bijvoorbeeld 3% netto op de ingelegde premies voor de verzekering. Indien de verzekeraar garanties verleent, worden daar ook kosten voor berekend. Lees verder >

Als u een garantie krijgt, bent u verplicht om een minimumperiode in het betreffende beleggingsfonds deel te nemen.
Ook kan het verplicht zijn om naast een verplichte minimumperiode ook de laatste
jaren van de verzekering in het beleggingsfonds deel te nemen.
Vaak zijn fondsen die een garantie geven rentefondsen en mixfondsen.
 
Het nadeel van de garantie zijn de strengere voorwaarden, waardoor er inflexibiliteit en hogere kosten ontstaan. Het voordeel van de garantie is, dat u weet wat er minimaal wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering.

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.